Sáng tạo làm cho cuộc sống đầy màu sắc

nhẫn phale swarovski

N 10 --> 38.000d

    N 25 -->  58.000d

N 11 --> 48.000d

 

N 12 -->  68.000d

N 15 -->  68.000d

 

 

N 13 --> 78.000d

N 16 -->  88.000d

 

N 14 -->  88.000d

 

N 15 -->

 

 

  N 16 -->

 

 

  N 17 -->  20.000d

  N 18 -->

 

N 19 -->

 

  N 20 -->

  N 21 -->

  N 22 -->

 

 

  N 23 --> 45.000d / 1c

  N 24 -->  105.000d

 

  N 25 -->  68.000d

 

  N 26 -->  46.000d

N 25 -->  68.000d

 

N 26 -->  46.000d


* ms1: 55K/CHIẾC

 

Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.


* ms2: 65K/CHIẾC

Click the image to open in full size.

* ms3: 70K/CHIẾC
Click the image to open in full size.


*ms4: 60K/CHIẾC

Click the image to open in full size.

* ms5: 70K/CHIẾC
Click the image to open in full size.


* MS6: 80k/chiếc
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.

* MS7: 40K/CHIẾC

Click the image to open in full size.


* MS8:75K/CHIẾC
Click the image to open in full size.

* MS9: 90K/CHIẾC
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

*MS10: 60K/CHIẾC
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

* MS11: 70K/CHIẾC

Click the image to open in full size.

Search site

© 2008 All rights reserved.